POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.       ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informuję, że w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą FULLAR Robert Taszarek, REGON 250842165, NIP 6171367905 jestem Administratorem lub też Podmiotem Przetwarzającym Państwa dane osobowe zebrane przeze mnie lub też uzyskane od ich administratora w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane lub uzyskane przeze mnie od administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zachowuję dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 

2.      CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.            Dane osobowe pozyskiwane od Państwa przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:

a.           zawarcia i wykonania umowy zawartej ze mną lub za moim pośrednictwem (niezależnie od formy jej zawarcia) – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;

b.           wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;

c.            ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

d.            marketingu produktów i usług własnych Administratora;

e.            tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne mojej działalności,

f.              prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze mną.

2.            Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskam od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

3.                  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przeze mnie w razie:

a.     wykonania umowy zawartej z Państwem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub pośredniczenia przy jej zawarciu - jest ta umowa;

b.     wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego – jest ten obowiązek prawny;

c.     celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie – jest prawnie uzasadniony interes.

4.            Jeżeli wykorzystanie przeze mnie Państwa danych nie jest konieczne do wykonania czynności opisanych w punkcie 2.3. powyżej, mogę prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody polega na oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną mi zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

5.            Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże należy mieć na względzie, że zaniechanie w tym zakresie może spowodować, że nie będę w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

6.            W oparciu o Państwa dane osobowe nie będę podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

3.      ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe przekazuję/ mogę przekazać odbiorom zajmującym się:

a.    serwisem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, z których korzystam;

b.    świadczeniem mi usług doradczych, marketingowych, konsultacyjnych, audytowych, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej,

c.    nabywaniem lub windykacją wierzytelności – w razie nieopłacenia przeze Państwa w terminie faktur przeze mnie wystawionych;

d.   świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich;

e.    upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom lub współpracownikom;

f.      podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

g.    zajmującym się ostateczną realizacją umowy na Państwa rzecz (dealerom, dostawcom usług, podmiotom spedycyjnym i zajmującym się transportem)

 

4.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

                       a.      zawarcia i wykonywania umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

                       b.      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie:

   - przez czas wykonywania obowiązków;

   - przez czas, w którym przepisy nakazują mi przechowywać dane (np. podatkowe); lub

  - przez czas, w którym mogę ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

                      c.     celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie:

   a)    zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;

   b)   dochodzenia i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

                       d.    w przypadku przetwarzania przeze mnie danych osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 

5.      PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)      żądania ode mnie dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania ode mnie kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b)      żądania ode mnie niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

c)      żądania ode mnie niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;

d)      żądania ode mnie ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;

e)      przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;

f)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

g)      odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

6.      KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres e-mail:

 

www.HUESKER-AGRO.pl      www.HUESKER-AGRO.pl
www.zdrowaOBORA.pl